سروموتور یا موتور کنترل ، نوعی از موتورهاي الکتریکی است که با هدف بکارگیري در سیستمهاي کنترل فیدبک طراحی میشود. لختی )اینرسی( در این موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع است. معمولا قطر این موتورها کم اما درازاي آنها زیاد میباشد