شرکت نورد لوله یاران – تهران

شرکت نورد لوله یاران – تهران

مدیر عامل تست